Activities

Основните дейности на института са:

– Развитие на гражданското общество чрез насърчаване на младежкия сектор да поема полезни инициативи в общността.

– Разкриване на нови хоризонти за младите хора и разширяване на знанията им чрез познанства с  други култури по света.

– Подкрепа и развитие в областта на неформалното образование за младите хора чрез повишаване на осведомеността за  културната интерпретация в областта на научните изследвания.

– Насърчаване на диалога и сътрудничеството в областта на образованието, обучението, младежта, ученето през целия живот, глобално образование, кариерното ориентиране, околна среда, устойчиво развитие, култура, спорт заетостта, предприемачество и социални въпроси.

– Насърчаване на нови методи и техники на обучение (отворено и дистанционно обучение, неформално образование и обучение на работното място).

– Осигуряване на подкрепа на неправителствения сектор, с цел развиване на  инициативи за реализиране на  конкретни действия, обмен на информация и опит по въпроси, свързани с устойчивото развитие и образованието.

– Развиване на европейско съзнание на граждани, приоритетно на взаимно уважение и междукултурно разбирателство чрез междукултурно образование.

– Насърчаване на глобалното образование и целите на хилядолетието за развитие на ООН, както и образованието за правата на човека и образованието за световен мир.

– Насърчаване на политиките на Европейския съюз и Европейския съвет в областта на образованието, обучението, младежта, ученето през целия живот, глобалното образование, културата, спорта, заетостта, предприемачеството и социалните въпроси.

– Насърчаване на комуникацията, сътрудничеството и споделянето на опит с други организации на национално и европейско ниво.

– Насърчаване на качеството на живот чрез образование по въпросите за превенция и здравно образование, осигуряване на социално сближаване и равни възможности за образование, заетост и социален напредък за всички граждани.

– Насърчаване на културното наследство и социалното, интелектуално, артистично и спортно развитие на гражданите.

– Проучване и насърчаване на въпроси за европейски изследвания и международни отношения.

– Насърчаване на изследвания по  теми, представляващи интерес за организацията.

– Насърчаване на творчеството, немерение за инициатива и предприемаческата култура сред местната общност, особено сред младите хора.

– Насърчаване на сътрудничеството между поколенията.

– Осигуряване на подкрепа на обучители, учители и новонаети служители.

– Развиване на умения на младите хора с ограничени възможности, живеещи както в селските, така и в градските райони на страната, за да се гарантира образование и достойна заетост.

– Насърчаване на доброволческо участие на местно, национално, европейско и международно ниво.

– Насърчаване на образователната, доброволческата и професионалната мобилност на младешкия сектор и сектор за възрастни на европейско и международно ниво в съответствие със специфичните приоритети на Европейската комисия.

– Насърчаване на участието на хора с ограничение възможности във всички области на интересите на организацията.

– Поемане на инициативи в областта на околната среда (изследвания, проучвания, семинари, кампании, публикации).