Относно

Балкански институт за иновативно развитие (БИИР) е специализиран в разработването и управлението на европейски културни и образователни проекти. Целта му е да повиши иновациите (създаване на нови образователни методи, резултати и т.н.), да осигури вдъхновение (да съдейства за създаването на нови идеи) и да реализира иновативните такива.

BIID си сътрудничи най-вече с младежки центрове, доставчици на неформално образование, изследователски институции, университети, НПО и професионални институции в България и цяла Европа. Като съветници и консултанти работят старши учители, изследователи, преподаватели и опитни практици.

Изследователският екип на BIID разработва проекти, свързани с образование за различни образователни инструменти; практиките и иновативното прилагане на цялата налична в днешно време технология са основните цели на организацията. Използването на съвременни инструменти и практики насърчава и иновативния подход в неформалното образование чрез използване на уникална методология и практическо приложение на знанията. Основната цел на неправителствената организация е изграждането на платформа, където млади хора и възрастни могат да учат и практикуват как ефективно да използват иновативните образователни технологии и да генерират нови решения и идеи.

BIID е ентусиазирана организация, създадена от професионалисти и експерти, които непрекъснато работят по национални и международни проекти. Институтът също си сътрудничи с училища и учители, като им предоставя подкрепа и обучение за различни инструменти и иновации.

Нашият екип

Селвер Юсеинова Ментес, президент
Ади Конедарева, ръководител на проекта
Сердар Ментес, старши изследовател
Халил Кезер, технически съветник
Айше Сес, педагогически съветник